image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1397/02/09  
عنوان خبر: اقدامات انجام شده به مناسبت هفته سلامت
متن خبر: به مناسب هفته سلامت (اول تا هفتم ارديبهشت ماه) اقداماتی در راستاي ارتقاء سلامت همكاران و جامعه به شرح ذيل صورت گرفت : 1- تهیه پمفلت و پوسترهای آموزشی با موضوعات متنوع و مرتبط 2- برگزاری اردوی تفریحی جهت آموزش پرسنل با محوريت تفريحات سالم و تندرستي و حفظ محيط زيست 3- تهیه برد آموزشی و ماکت جهت پیشگیری از مواجهه شغلی 4- برگزاری مسابقه نقاشی جهت کودکان پرسنل شاغل در بیمارستان با موضوعات الف) تغذیه سالم ب) آلودگی هوا ج) حفاظت از محیط زیست د) ورزش و تندرستی پ ) بهداشت دهان و دندان 5- آموزش بهداشت حرفه اي ايمن و سلامت شغلي جهت همكاران و ارائه بروشورها و پمفلت هاي مرتبط 6- برگزاري كنفرانس آموزش در ارتباط با ديابت جهت مراجعين و همكاران و ارائه بروشورهاي آموزشي 7- برگزاري كنفرانس آموزش در ارتباط با تغذيه سالم و ارائه بروشور آموزشي همراه با صبحانه سالم جهت مراجعين.