image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1396/09/05  
عنوان خبر: کنفرانس یکروزه احیا قلبی وریوی
متن خبر: کنفرانس یکروزه احیا قلبی وریوی با امتیاز بازآموزی آموزش مداوم کشوری در تاریخ ۹۶/۹/۴ توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی در سالن همایش بیمارستان امید برگزار گردید. این برنامه با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد و متخصصین بیهوشی ، داخلی و کارشناسان ارشد بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی اجرا گردید.گروه هدف این کنفرانس آموزشی یکروزه کارشناسان وکارشناسان ارشد مامایی و پرستاری، اتاق عمل وبیهوشی بودند که خوسبختانه مورد استقبال تعداد کثیری از اعضا سامانه آموزش مداوم کشوری قرارگرفت.