image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1396/08/28  
عنوان خبر: برگزاری نمایشگاه سلامت در بیمارستان بنت الهدی
متن خبر: با توجه به اهمیت خودمراقبتی در پیشگیری از بروز بیماریها وایجاد جامعه سالم تر به مناسبت هفته خودمراقبتی (۲۷آبان الی۳آذر) در بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی نمایشگاه سلامت برقرارگردید. این نمایشگاه که باهدف آشنایی بیشتر عموم جامعه با مفاهیم خودمراقبتی و افزایش سوادسلامت برقرار گردید ، کارشناسان مختلف بیمارستان اعم از کارشناسان پرستاری وآموزش به بیمار وخانواده، تغذیه ورژیم درمانی ،بهداشت محیط وحرفه ای ،واحد مشاوره وروانشناسی به فعالیت پرداخته و ضمن ارائه آموزش های متنوع در قالب فیلم وپمفلت اموزشی ، آموزش چهره به چهره به مراجعین محترم خدمات سلامت شامل اندازه گیری فشارخون، قندخون، اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI)، مشاوره تغذیه ورژیم درمانی، مشاوره روانشناسی به صورت رایگان به مراجعین محترم ارائه گردید.