image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1395/04/05  
عنوان خبر: صدور مجوز ( پذیرش بیماران بین الملل )
متن خبر: به دنبال راه اندازی واحد بیماران بین الملل( IPD ) و بازدید کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت متبوع و با اجرای دستورالعمل های مربوطه، مجوز پذیرش بیماران بین الملل از سوی وزارتخانه صادر گردید و بیمارستان بنت الهدی به همراه تعدادی از بیمارستان های دیگر شهر مشهد به عنوان اولین مراکز درمانی سطح کشور که مجوز فوق را دریافت نموده اند، مطرح گردیده امید است با صدور این مجوز، شاهد ارتقاء هر چه بیشتر سطح ارایه خدمات به بیماران مراجعه کننده از سایر کشورها باشیم.