image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/11/20  
عنوان خبر: تأمین منزل مسکونی جهت پرسنل بیمارستان
متن خبر: در راستای رفاه پرسنل زحمتکش بیمارستان و به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و ایجاد انگیزه، تعدادی واحد مسکونی در منطقه قاسم آباد مشهد، خریداری و پس از تجهیز و آماده سازی، تحویل بخشی از پرسنل واجد شرایط شاغل در بیمارستان گردید. این اقدام توسط مدیریت عالی بیمارستان و در تداوم حمایت های همه جانبه ایشان از کارکنان مرکز می باشد و باعث خوشحالی و مسرت این گروه از پرسنل و خانواده های آنان گردید و طی مراسمی کلید این واحدها به آنها تحویل شد. لازم به ذکر است طی سال های اخیر بیش از نود واحد مسکونی به کارکنان واجد شرایط بیمارستان تحویل گردیده است