image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/06/20  
عنوان خبر: نمایشگاه پزشکی عمان
متن خبر: با توجه به سابقه چندین ساله بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی در زمینه توریسم درمانی و شرکت مدیران و پرسنل این مرکز در نمایشگاه های متعدد و اعتقاد راسخ مدیریت عالی بیمارستان به توسعه زیر ساخت های این صنعت رو به رشد، از تاریخ 16 لغایت 18 شهریور ماه سال جاری غرفه بیمارستان بنت الهدی در سالن اصلی نمایشگاه پزشکی عمان (Oman Healh 2015 ) بر پا گردید و طی سه روز حضور در این کشور ، ضمن پاسخگویی به مراجعین و بازدیدکنندگان عام و حرفه ای، توانائی ها و امکانات این مرکز و پتانسیل گسترده مشهد مقدس و ایران به مراجعین بین المللی ارایه و توضیحات لازم بیان گردید. همچنین طی سه روز فوق کنفرانس های متعددی در زمینه توریسم درمانی وتوسعه این صنعت ومسایل مختلف پزشکی ودرمان و بهداشتی برگزار گردید که آقای مهندس علیرضا امیرحسنخانی مدیر عامل بیمارستان نیز به عنوان یکی از سخنرانان، بحث جالبی را در مورد توریسم درمانی تحت عنوان"توریسم و درمان، آینده و چالش ها" ارایه نمودند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.