image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/03/22  
عنوان خبر: جلسه هماهنگی ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستان بنت الهدی
متن خبر: در تداوم امور مربوط به ارزشیای و اعتبار بخشی بیمارستان جلسه کارشناسان واحد اعتبار بخشی و مسئولین واحدهای مختلف مرکز در محل سالن اجتماعات برگزار گردید و پس از ارائه گزارش مسئول واحد بهبود کیفیت در رابطه با اقدامات انجام شده و نحوه تکمیل سنجه ها و تهیه خط مشی های مختلف حاضرین در مورد مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیات نهایی جهت تائید مدیریت و ابلاغ به بخشهای مختلف به واحد مدریت ارسال گردید.