image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20
 
سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی (ارقام به هزار ریال می باشد) .ت
                         
تخت BICU تخت بخش I.C.U جنرال Ped ICU و N.I.C.U و  RICU تخت بیمار بخش C.C.U تخت بخش POST C.C.U تخت بیمار روانی تخت بیمار سوختگی نوزاد بیمار سطح دوم نوزاد سالم تخت همراه سه تختی و بیشتر دو تختی یک تختی درجه ارزشیابی بیمارستان
14,400 12,960 8,280 6,480 3,600 10,800 3,600 2,520 720 3,600 5,040 6,480 یک
                         
                         
دانلود فایل تعرفه بیمارستانهای خصوصی سال 1395