image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش فیزیوتراپی

 
   
با عنایت به افزایش بیماران نیازمند جراحی ارتوپدی و اعمال بازتوانی و توانبخشی، بخش فیزیوتراپی  بیمارستان در سال 1392 با آخرین و جدیدترین دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت و اکنون با حضور کارشناس مجرب و پرسنل آزموده، پذیرای تعداد زیادی از بیماران نیازمند به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی نظیر مگنت تراپی cpm، دیاترمی و ... می باشد.