image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش اورژانس

 
   
بخش اورژانس بیمارستان، مانند هر بخش فوریتهای پزشکی دیگر، خط اول جبهه مقدم ارایه خدمت به بیماران و مراجعین گرامی به بیمارستان می باشد. این بخش در قسمت ورودی طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته است و با همکاری تعدادی از پزشکان مجرب این رشته و پرسنل پرستاری دوره دیده و ورزیده در رابطه با تریاژ بیماران اورژانس و انجام اقدامات تشخیص و درمانی با کمک بهترین امکانات موجود در خدمت بیماران عزیز می باشد.
همچنین با وجود یک اتاق عمل اورژانس در این بخش، امکان انجام جراحی های اورژانسی در این مکان وجود داشته و در کلیه ساعات شبانه روز آمادگی انجام اینگونه اعمال را دارد.