image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

  راهنماي پذيرش و ترخيص

مدارك ذيل جهت بستري و پذيرش بيماران الزامي است:
1-دفترچه بيمه( جهت بيماران بيمه)
2 -كارت شناسايي يا شناسنامه( جهت بيماران آزاد )
3 -اصل نامه بيمه تكميلي و كپي كارت بيمه تكميلي( جهت بيماران بيمه تكميلي )
4 -اصل دستور پزشك جهت بستري
5-حضور ولي( پدر يا جد پدري ) جهت افراد زير 18 سال
 6-حضور همسر جهت اعمال برداشتن رحم( هيستركتومي )، كورتاژ و بستن لوله