image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20
   
  "پر کردن فرم انتقادات و پیشنهادات"

انتقادات و پیشنهادات بیماران

 

نام و نام خانوادگی:  
آدرس ایمیل:  
عنوان:  
پیام:  
 * مکان بیمارستان روی نقشه

View بیمارستان بنت الهدی in a larger map