image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20
               
 

مقایسه قیمتها

           
               
روش پزشکی آمریکا تایلند ترکیه هندوستان قیمت خودمان  
  تعویض مفصل ران 40,364$ 17,000$ 13,900$ 7,200$ 3,400$  
  تعویض مفصل زانو 35,000$ 14,000$ 10,400$ 6,600$ 3,400$  
  فیوژن 110,000$ 9,500$ 16,800$ 10,300$ 7,500$  
  بای پس معده 25,000$ 16,800$ 13,800$ 7,000$ 4,000$  
  هیسترکتومی 15,400$ 3,650$ 7000$ 3200$ 2,600$  
  رینوپلاستی 6,500$ 3,300$ 3,100$ 2,400$ 2,500$  
  قرینه (هرچشم) 17,500$ 3,600$ 7,000$ 2,800$ 3,100$  
  کاتاراکت (هرچشم) 3,500$ 1,800$ 1,600$ 1,500$ 1,600$