مدیریت موفق در نظارت مرتب است (مدیریت بیمارستان بنت الهدی)      
 

انتقادات و پیشنهادات بیماران


    تاریخ: 1398/2/1          
    نام و نام خانوادگی بیمار:          
    تاریخ پذیرش:          
    َشماره تلفن:            
                   
    1- با توجه به محدودیت ملاقات بیماران در بخشها نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل نگهبانی و اطلاعات بیمارستان چگونه است؟          
    2- نحوه ارائه خدمات کمک پرستار نظیر تعویض ملحفه، لباس، کمک به اره رفتن و کمک در رفع نیازهای شخصی شما چگونه است؟          
    3- نحوه پاسخگویی پزشک معالجتان به سوالات و نگرانیهای شما چگونه است؟          
    4- نحوه برخورد کارکنان درمانی با شما چگونه است؟          
    5- رضایت شما از نظافت بخش و اتاقتان چگونه است؟          
    6- نحوه پاسخ به درخواست های درمانی شما در اسرع وقت چگونه است؟          
    7- کیفیت و کمیت و نحوه سرو غذا چگونه است؟          
    8- میزان ارائه آگاهی درباره نوع عمل جراحی و عوارض احتمالی آن توسط پزشک معالج چگونه است؟          
    9- میزان اطلاع رسانی در خصوص هزینه ها و بیمه تکمیلی در زمان پذیرش، بستری و ترخیص چگونه است؟          
    10- بطور کلی میزان رضایت شما از ارائه خدمات در کلیه مراحل پذیرش، بستری و ترخیص چگونه است؟          
    11- آیا نقطه نظر خاصی (پیشنهاد، انتقاد ...) از عملکرد بیمارستان دارید؟ در صورت بلی کتبی از زبان بیمار ثبت شود؟