تاریخ درج خبر: 1396/11/05
عنوان خبر :
     گرامیداشت روز پرستار
خلاصه خبر :
     گرامیداشت روز پرستار
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/10/02
عنوان خبر :
     برگزاری نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی
خلاصه خبر :
     برگزاری نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی در برج سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/09/05
عنوان خبر :
     کنفرانس یکروزه احیا قلبی وریوی
خلاصه خبر :
     کنفرانس یکروزه احیا قلبی وریوی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/09/03
عنوان خبر :
     کنفرانس یکروزه اورژانسهای مامایی
خلاصه خبر :
     کنفرانس یکروزه اورژانسهای مامایی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/08/28
عنوان خبر :
     برگزاری نمایشگاه سلامت در بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     برگزاری نمایشگاه سلامت در بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/08/24
عنوان خبر :
     کمک های سفیدپوشان خانواده بیمارستان بنت الهدی در حادثه جانگذار زلزله استان کرمانشاه
خلاصه خبر :
     کمک های سفیدپوشان خانواده بیمارستان بنت الهدی در حادثه جانگذار زلزله استان کرمانشاه
ادامه اخبار
------------------------------------------