image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20
 
سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی
               
تخت بخش I.C.U جنرال Ped ICU و N.I.C.U و  RICU نوزاد بیمار سطح دوم نوزاد سالم تخت همراه سه تختی و بیشتر دو تختی یک تختی درجه ارزشیابی بیمارستان
15,396,000 4,277,000 2,994,000 855,000 4,277,000 5,988,000 7,699,000 یک
               
               
دانلود فایل تعرفه بیمارستانهای خصوصی سال 1397