image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

  سیاست های کلان بیمارستان

ذینفعان کلیدی سیاست ها ردیف
  راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/همراهان. کارکنان. بیمه های طرف قرارداد و .. 1
بیماران، همراهان، مراجعین، کارکنان رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر های مراجعین با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات الف
بیماران، همراهان، مراجعین فراهم نمودن تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز بمنظور تامین نیازهای بیماران ب
بیماران، همراهان، مراجعین بهبود مستمر امکانات رفاهی و ارتباطی برای مراجعین
سازمانهای بیمه گر، امور مالی ایجاد تعامل مستقیم وسازنده با سازمانهای بیمه گر و بررسی وضعیت شرکت ها بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات ج
  راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت 2
مدیران، کارکنان، بیماران، همراهان شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی و اخذ patient safety به صورت هر ساله
بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحویکه کلیه ی کارکنان ایمنی بیمار را وظیفه ی اصلی خود بدانند الف
معاونت درمان دانشگاه (ایمنی بیمار)- کارکنان بیمارستان ایجاد ایمنی بیماران در بیمارستان از طریق اجرای 9 راه حل ایمنی بیمار ب
کارکنان ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحویکه کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند ج
مسئولین واحدها ، سایر کارکنان نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف د
اداره پرستاري معاونت درمان دانشگاه-- آموزش-بیماران ارائه خدمات مراقبتي و پرستاری با کیفیت بر اساس استاندارد های وزارت بهداشت ه
راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی 3
کارکنان آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله الف
تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایست ب
کارکنان ، مسئولین واحدها استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی ج
  راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و ... 4
سازمانهای مردم نهاد،خیرین حمايت مالی و درمانی از گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر الف