image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش  NICU

 
   
با توجه به تعداد آمار بالای زایمان بیمارستان بنت الهدی، احتمال تولد نوزادان نارس و نوزادانی که نیازمند مراقبت های ویژه در بدو تولد هستند نیز بالا میباشد و از این رو بخش مراقبت های ویژه نوزادان با تجهیزات به روز و جدیدترین تکنولوژی موجود جهت مراقبت های تنفسی، قلبی عروقی و تغذیه نوزادان بیمار در حال ارایه خدمات باشد. در این بخش پزشکان متخصص نوزادان بصورت 24 ساعته در بخش مقیم بوده و با همکاری پرستاران مجرب و کارورزیده به مراقبت از این بیماران کوچک نیازمند اقدامات بزرگ، می پردازند.
برگذاری کارگاههای آموزشی و جلسات تخصصی از مهمترین ابزار به روز نگهداشتن سطح اطلاعات پزشکان و پرسنل این بخش بوده و در فواصل منظم توسط اساتید این رشته برگزار می گردد.