image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش  ICU

 
   
ICU (بخش مراقبت های ویژه) با دارا بودن امکانات مراقبت های ویژه و خاص بیماران بستری در این بخش، از بخش های ویژه بیمارستان می باشد. کلیه تجهیزات مراقبت های پیشرفته حیات، پشتیبانی تنفسی و اقدامات حمایتی، توانبخشی، در این بخش موجود بوده و با حضور 24 ساعته پرشکی متخصص بیهوشی و ICU و نیروی پرستاری به روز و کارآمد به مراقبت از بیماران عزیز می پردازند و بهبودی بسیاری از بیماران بد حال و دارای مشکلات فراوان که پس از درمان و مراقبت مناسب، با حال عمومی خوب از این بخش ترخیص شده اند، مؤید سطح بالای خدمات و مراقبت های این بخش ویژه می باشد.