image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش آزمایشگاه تشخیص طبی

 
   
آزمایشگاه تخصصی بیمارستان در حال حاضر توانایی عمده آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی را داشته و با بهره برداری از تجهیزات خاص و به روز این رشته و حضور متخصصین علوم آزمایشگاهی و پزشک متخصص پاتولوژی و پرسنل کارورزیده پاسخگوی نیازهای بیماران بستری در بیمارستان و مراجعین خارج از مرکز می باشند.
انواع نمونه های آسیب شناسی مربوط به اعمال جراحی مختلف و نمونه های بیوپسی سوزنی و بررسیهای ایمونوهیستوشیمی در این واحد انجام می شود.