image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

  معرفی مدیران


سمت نام و نام خانوادگي آدرس الكترونيكي
رئيس هيئت مديره دكتر محمدرضا اميرحسنخاني (جراح و متخصص بیماریهای چشم) bentolhodahospital@yahoo.com
مدير عامل مهندس عليرضا اميرحسنخاني bentolhodahospital@yahoo.com
رئیس بیمارستان دکتر  محمد تقی صراف ---------
معاون درمان دكتر مجتبي رمضاني (متخصص رادیولوژی و سونوگرافی) dr.Ramezani@yahoo.com
مدیر داخلی طاهره رسولی (کارشناس پرستاری) rasooli.vesal@gmail.com
مشاور در خدمات پرستاري مريم جهاني (کارشناس پرستاری) mjahani619@yahoo.com