image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

  راهنماي پذيرش و ترخيص

مديريت بيمارستان بنت الهدي جهت اكرام مددجويان مراجعه كننده به اين مركز فرآيند پذيرش بيماران محترم را تسهيل نموده است:
مراجعه كنندگان محترم قبل از مراجعه به بيمارستان مدارك زير را همراه داشته باشيد:
1-دفترچه بيمه( جهت بيماران بيمه)
2 -كارت شناسايي يا شناسنامه( جهت بيماران آزاد )
3 -اصل نامه بيمه تكميلي و كپي كارت بيمه تكميلي( جهت بيماران بيمه تكميلي )
4 -اصل دستور پزشك جهت بستري
5-حضور ولي( پدر يا جد پدري ) جهت افراد زير 18 سال
 6- رضايت نامه كتبي همسر جهت انجام اعمال جراحي برداشتن رحم (هيستركتومي)، كورتاژ و بستن لوله هاي رحم ضروري مي باشد.

مراحل پذیرش:
1- مراجعه به واحد پذيرش و ارائه مدارك بستري
2- مراجعه به صندوق بيمارستان و پرداخت هزينه
3- تكميل فرآيند پذيرش با توجه به برگه راهنماي ارائه شده (اخذ شرح حال بيمار توسط پزشك، انجام راديوگرافي‌ نوار قلب، آزمايشات و رؤيت بيمار توسط كارشناس بيمه و... )
4- قرار گرفتن در ليست انتظار اتاق عمل و رعايت توصيه هاي همكاران واحد پرستاري

توجه: تا زمانيكه كارشناس بيمه بر بالين بيمار جهت تائيد بيمه و تحويل دفترچه حضور نياورده است از مراجعه به پذيرش و دريافت دفترچه بيمه بيمار جدا خودداري نمائيد اوليت اول در بيمارستان حفظ دفترچه بيمار جهت تأييد توسط كارشناس بيمه مي باشد.
توجه: چنانچه بيماران در هنگام پذيرش به هر دليل موفق به ارائه معرفي نامه از بيمه تكميلي نشده باشند، در زمان ترخيص راهنمايي لازم جهت دريافت کپي مدارك انجام مي پذيرد.

راهنماي ترخيص:

مراجعين محترم ضمن آرزوي سلامتي و بهبودي كامل شما و با تشكر از انتخاب اين مركز جهت درمان بيماريتان توجه داشته باشيد ارائه دستور ترخيص توسط پزشك معالج به معناي ترخيص آني شما نمي باشد و اين فرآيند حدود 2 ساعت به طول مي انجامد.

 

مراحل ترخيص:

1- صدور دستور ترخيص توسط پزشك معالج
2- بررسي پرونده باليني توسط پرستار مربوطه
3- انجام اقدامات درماني و آموزشي نظير انجام پانسمان در صورت نياز- ارائه آموزشهاي حين ترخيص و ...
4- ثبت پرونده در سيستم اطلاعات بيمارستاني توسط منشي
5- بررسي و صدور صورتحساب توسط متصدي واحد ترخيص
توجه:
بيماراني كه توسط كارشناس بيمه رؤيت نشوند، ترخيص آنها به صبح روز بعد پس از رؤيت كارشناس موكول خواهد شد. لذا در زمان پذيرش حتما دفترچه را به مسئول پذيرش تحويل دهيد تا به مشكل برخورد نكنيد.
6- فراخوان همراه بيمار جهت انجام تسويه حساب مالي و دريافت برگه ترخيص

7- ارائه برگه ترخيص به منشي بخش